PLATYGASTEROIDEA

 

 

 

All species

  Genetic code-based life

    Eukaryotes

      Triploblasts

        Arthropods

          Winged insects

            Hymenoptera

              Apocrita

                Platygasteroidea (4022 spp)

 

 

 

Acanthoteleia nigriclavis

 

Allotropa

 

Amblyaspis spine

 

Amitus hesperidum

 

Aradophagus fasciatus

 

Archaeoteleia mellea

 

Asolcus

 

Ateris

 

Baeus

 

Baryconus americanus

 

Baryconus bisulcatus

 

Baryconus opacus

 

Calliscelio

 

Calotelea

 

Ceratobaeus

 

Chromoteleia brevitarsis

 

Chromoteleia connectens

 

Chromoteleia fuscicornis

 

Chromoteleia longitarsis

 

Chromoteleia rufithorax

 

Cremastobaeus

 

Doddiella

 

Duta foveolata

 

Duta virginiensis

 

Eumicrosoma

 

Fidiobia

 

Gryonoides

 

Gyron californicum

 

Gyron obesum

 

Holoteleia bicolor

 

Holoteleia parvipennis

 

Hoplogryon brevitarsis

 

Hoplogryon crassicornis

 

Hoplogryon insularis

 

Hoplogryon tenuicornis

 

Hoploteleia depressa

 

Hoploteleia erythrothorax

 

Hoploteleia mandibularis

 

Hoploteleia rugosa

 

Hoploteleia rugosiceps

 

Hoploteleia similis

 

Idris saitidis

 

Inostemma linteri

 

Inostemma piricola

 

Iphitrachelus

 

Isocybus

 

Isostasius

 

Jarabambius

 

Lepidoscelio

 

Leptacis pallipes

 

Leptoteleia normani

 

Macroteleia absona

 

Macroteleia erythropus

 

Macroteleia gladiator

 

Macroteleia herbigrada

 

Macroteleia paraensis

 

Macroteleia punctulata

 

Macroteleia rima

 

Macroteleia rossi

 

Macroteleia rufipes

 

Macroteleia rugosa

 

Macroteleia unica

 

Mallateleia

 

Mantibaria manticida

 

Marginanteris

 

Marshalliella

 

Maruzza

 

Mecix

 

Merriwa

 

Metanopedias

 

Microteleia

 

Microtelonomus

 

Microthoron

 

Mirobaeoides

 

Mirobaeus

 

Monoteleia

 

Mudigere

 

Neobaeus

 

Neoparidris

 

Neoscelio

 

Neuroscelio

 

Nirupama

 

Nixonia

 

Nyleta

 

Odontacolus

 

Odontoscelio

 

Oethecoctonus

 

Okapa

 

Opisthacantha mellipes

 

Oreiscelio

 

Oxyscelio

 

Oxyteleia longiventris

 

Palaeogryon

 

Palpoteleia

 

Parabaryconus

 

Parabrachyscelio

 

Paraduta

 

Paraneurobaeus

 

Parascelio

 

Paratelenomus

 

Pardoteleia

 

Paridris laeviceps

 

Pentacantha rufitarsis

 

Phaedroteleia

 

Phanuromyia

 

Phanuropsis

 

Phlebiaporus

 

Phoenoteleia

 

Piestopleura

 

Platygaster burkei

 

Platygaster californica

 

Platygaster dryomyiae

 

Platygaster filicornis

 

Platygaster herrickii

 

Platygaster lampronota

 

Platygaster minutus

 

Platygaster pini

 

Platygaster pleuron

 

Platyscelidris

 

Platyscelio

 

Platytelonomus

 

Plaummanion

 

Polymecus

 

Probaryconus

 

Procacus striatigena

 

Proplatyscelio

 

Prosacantha

 

Protelenomus

 

Proteroscelio

 

Pseudanteris

 

Pseudaphanomerus hyalinatus

 

Pseudoheptascelio

 

Psilanteris

 

Psiloteleia

 

Psix tunetanus

 

Ptilostenius

 

Sceliacantha

 

Sceliacanthella

 

Scelio albipennis

 

Scelio aurosparsa

 

Scelio brasiliensis

 

Scelio festiva

 

Scelio flavocincta

 

Scelio guatemalensis

 

Scelio opacus

 

Scelio paraensis

 

Scelio rufonotatus

 

Scelio splendida

 

Scelio tripartitus

 

Sceliocerdo

 

Scelioliria

 

Sceliomorpha bakeri

 

Sceliomorpha carinata

 

Sceliomorpha deplanata

 

Sceliomorpha quadridens

 

Sceliomorpha rufithorax

 

Scelionites

 

Scutelliteleas

 

Sembilanocera

 

Shreemana

 

Sparasion femorale

 

Spiniteleia

 

Stenotelea

 

Styloteleia

 

Synoditella

 

Synopeas rhanis

 

Tanaodytes

 

Teleas

 

Telenomus bakeri

 

Telenomus californicus

 

Telenomus chrysopae

 

Telenomus clisiocampae

 

Telenomus dalmani

 

Telenomus dimmocki

 

Telenomus floridanus

 

Telenomus goliathus

 

Telenomus nigrocoxalis

 

Telenomus pentatomus

 

Telenomus perplexus

 

Telenomus podisi

 

Telenomus tabanivorus

 

Telenomus taurus

 

Telenomus tetratomus

 

Telenomus utahensis

 

Thoron metallicus

 

Thoronella

 

Thoronidea

 

Tiphodytes gerriphagus

 

Trachelopteron

 

Trichacis didas

 

Trichacis remulus

 

Trichasia didas

 

Trichoteleia

 

Trimorus crassicornis

 

Trisacantha

 

Trissolcus basalis

 

Trissolcus brochymenae

 

Trissolcus euschisti

 

Trissolcus murgantiae

 

Trissolcus rufitarsis

 

Triteleia punctaticeps

 

Tuora

 

Tyrannoscelio

 

Xenomerus

 

Xestonotus

 

3817 Other Platygasteroidea