HESPERIIDAE

 

 

 

All species

  Genetic code-based life

    Eukaryotes

      Triploblasts

        Arthropods

          Winged insects

            Lepidoptera

              Hesperiidae (3700 spp)

 

 

 

Achalarus albociliatus

 

Achalarus casica

 

Achalarus jalapus

 

Achalarus lyciades

 

Achalarus toxeus

 

Achlyodes thraso

 

Adopaeoides prittwitzi

 

Agathymus alliae

 

Agathymus aryxna

 

Agathymus evansi

 

Agathymus mariae

 

Agathymus neumoegeni

 

Agathymus polingi

 

Agathymus remingtoni

 

Agathymus stephensi

 

Aguna asander

 

Aguna claxon

 

Aguna metophis

 

Amblyscirtes aenus

 

Amblyscirtes aesculapius

 

Amblyscirtes alternata

 

Amblyscirtes belli

 

Amblyscirtes carolina

 

Amblyscirtes cassus

 

Amblyscirtes celia

 

Amblyscirtes elissa

 

Amblyscirtes eos

 

Amblyscirtes exoteria

 

Amblyscirtes fimbriata

 

Amblyscirtes hegon

 

Amblyscirtes linda

 

Amblyscirtes nereus

 

Amblyscirtes nysa

 

Amblyscirtes oslari

 

Amblyscirtes phylace

 

Amblyscirtes reversa

 

Amblyscirtes simius

 

Amblyscirtes texanae

 

Amblyscirtes tolteca

 

Amblyscirtes vialis

 

Anatrytone logan

 

Anatrytone mazai

 

Ancyloxypha arene

 

Ancyloxypha numitor

 

Antigonus emorsus

 

Antigonus stator

 

Arteurotia tractipennis

 

Asbolis capucinus

 

Astraptes alardus

 

Astraptes anaphus

 

Astraptes egregius

 

Astraptes fulgerator

 

Astraptes gilberti

 

Atalopedes campestris

 

Atrytone arogos

 

Atrytonopsis cestus

 

Atrytonopsis deva

 

Atrytonopsis edwardsii

 

Atrytonopsis hianna

 

Atrytonopsis lunus

 

Atrytonopsis pittacus

 

Atrytonopsis python

 

Atrytonopsis vierecki

 

Autochton cellus

 

Autochton cincta

 

Autochton pseudocellus

 

Bibasis aquilina

 

Bolla brennus

 

Bolla clytius

 

Cabares potrillo

 

Calpodes ethlius

 

Carcharodus dravira

 

Carcharodus flocciferus

 

Carcharodus lavaterae

 

Carcharodus orientalis

 

Carrhenes canescens

 

Carterocephalus alcinus

 

Carterocephalus argyrostigma

 

Carterocephalus dieckmanni

 

Carterocephalus palaemon

 

Carterocephalus silvicola

 

Celaenorrhinus fritzgaertneri

 

Celaenorrhinus stallingsi

 

Celotes limpia

 

Celotes nessus

 

Chioides catillus

 

Chioides zilpa

 

Chiomara asychis

 

Chiomara mithrax

 

Codatractus alcaeus

 

Codatractus arizonensis

 

Codatractus mysie

 

Cogia caicus

 

Cogia calchas

 

Cogia hippalus

 

Cogia outis

 

Conga chydaea

 

Copaeodes aurantiacus

 

Copaeodes minimus

 

Corticea corticea

 

Cymaenes odilia

 

Cymaenes tripunctus

 

Daimio tethys

 

Decinea percosius

 

Epargyreus clarus

 

Epargyreus exadeus

 

Epargyreus zestos

 

Ephyriades brunneus

 

Erionota thrax

 

Erynnis afranius

 

Erynnis baptisiae

 

Erynnis brizo

 

Erynnis funeralis

 

Erynnis horatius

 

Erynnis icelus

 

Erynnis juvenalis

 

Erynnis lucilius

 

Erynnis marloyi

 

Erynnis martialis

 

Erynnis meridianus

 

Erynnis montanus

 

Erynnis pacuvius

 

Erynnis persius

 

Erynnis popoviana

 

Erynnis propertius

 

Erynnis scudderi

 

Erynnis tages

 

Erynnis telemachus

 

Erynnis tristis

 

Erynnis zarucco

 

Euphyes arpa

 

Euphyes bayensis

 

Euphyes berryi

 

Euphyes bimacula

 

Euphyes conspicua

 

Euphyes dion

 

Euphyes dukesi

 

Euphyes pilatka

 

Euphyes vestris

 

Euschemon

 

Gesta gesta

 

Gorgythion begga

 

Grais stigmatica

 

Heliopetes arsalte

 

Heliopetes domicella

 

Heliopetes ericetorum

 

Heliopetes laviana

 

Heliopetes macaira

 

Hesperia attalus

 

Hesperia columbia

 

Hesperia comma

 

Hesperia dacotae

 

Hesperia juba

 

Hesperia leonardus

 

Hesperia lindseyi

 

Hesperia meskei

 

Hesperia metea

 

Hesperia miriamae

 

Hesperia nevada

 

Hesperia ottoe

 

Hesperia pahaska

 

Hesperia sassacus

 

Hesperia uncas

 

Hesperia viridis

 

Hesperia woodgatei

 

Hesperopsis alpheus

 

Hesperopsis libya

 

Heteropterus morpheus

 

Hylephila phyleus

 

Leptalina unicolor

 

Lerema accius

 

Lerema liris

 

Lerodea arabus

 

Lerodea dysaules

 

Lerodea eufala

 

Lobocla bifasciata

 

Megathymus cofaqui

 

Megathymus streckeri

 

Megathymus ursus

 

Megathymus yuccae

 

Monca tyrtaeus

 

Nastra julia

 

Nastra lherminier

 

Nastra neamathla

 

Nisoniades rubescens

 

Nyctelius nyctelius

 

Oarisma edwardsii

 

Oarisma garita

 

Oarisma poweshiek

 

Ochlodes agricola

 

Ochlodes sylvanoides

 

Ochlodes yuma

 

Oligoria maculata

 

Panoquina errans

 

Panoquina fusina

 

Panoquina hecebola

 

Panoquina ocola

 

Panoquina panoquin

 

Panoquina panoquinoides

 

Panoquina sylvicola

 

Paratrytone snowi

 

Pellicia angra

 

Pellicia arina

 

Pellicia dimidiata

 

Perichares philetes

 

Phocides pigmalion

 

Phocides polybius

 

Pholisora catullus

 

Pholisora mejicana

 

Piruna cingo

 

Piruna haferniki

 

Piruna microstictus

 

Piruna pirus

 

Piruna polingi

 

Poanes aaroni

 

Poanes hobomok

 

Poanes massasoit

 

Poanes melane

 

Poanes taxiles

 

Poanes viator

 

Poanes yehl

 

Poanes zabulon

 

Polites baracoa

 

Polites carus

 

Polites draco

 

Polites mardon

 

Polites mystic

 

Polites origenes

 

Polites peckius

 

Polites rhesus

 

Polites sabuleti

 

Polites sonora

 

Polites themistocles

 

Polites vibex

 

Polygonus leo

 

Polygonus manueli

 

Polythrix mexicanus

 

Polythrix octomaculata

 

Pompeius verna

 

Problema bulenta

 

Problema byssus

 

Proteides mercurius

 

Pseudocopaeodes eunus

 

Pyrgus albescens

 

Pyrgus alveus

 

Pyrgus armoricanus

 

Pyrgus centaureae

 

Pyrgus communis

 

Pyrgus darwasicus

 

Pyrgus kaufmanni

 

Pyrgus melotis

 

Pyrgus oileus

 

Pyrgus philetas

 

Pyrgus ruralis

 

Pyrgus schansiensis

 

Pyrgus scriptura

 

Pyrgus serratulae

 

Pyrgus speyeri

 

Pyrgus xanthus

 

Pyrrhopyge araxes

 

Quasimellana eulogius

 

Rhinthon osca

 

Satarupa nymphalis

 

Sostrata bifasciata

 

Spathilepia clonius

 

Spialia doris

 

Spialia geron

 

Spialia orbifer

 

Stallingsia maculosa

 

Staphylus ceos

 

Staphylus hayhurstii

 

Staphylus mazans

 

Stinga morrisoni

 

Synapte malitiosa

 

Synapte salenus

 

Synapte syraces

 

Syrichtus antonia

 

Syrichtus cribrellum

 

Systasea pulverulenta

 

Systasea zampa

 

Thespieus macareus

 

Thorybes bathyllus

 

Thorybes confusis

 

Thorybes diversus

 

Thorybes drusius

 

Thorybes mexicanus

 

Thorybes pylades

 

Thymelicus lineola

 

Timochares ruptifasciatus

 

Typhedanus undulatus

 

Urbanus belli

 

Urbanus dorantes

 

Urbanus doryssus

 

Urbanus esmeraldus

 

Urbanus procne

 

Urbanus pronus

 

Urbanus proteus

 

Urbanus simplicius

 

Urbanus tanna

 

Urbanus teleus

 

Vettius fantasos

 

Vidius perigenes

 

Wallengrenia egeremet

 

Wallengrenia otho

 

Xenophanes tryxus

 

Zestusa dorus

 

3394 Other Hesperiidae